Ukrcaj i iskrcaj putnika na autobusnoj stanici | boarding/disembarking at the bus station

Odluka o zaprimanju IZJAVA od strane Agencija za ostvarenje prava besplatnog iskrcavanja i ukrcavanja gostiju žičare iz autobusa na autobusnoj stanici ispred donje postaje žičare.

Poštovani,
sukladno članku 2a Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima grada Dubrovnika (Službeni glasnik 10/14; 8/15; 8/16 i 7/18; https://www.dubrovnik.hr/sluzbeni-glasnik?odluka=54 ), autobusi i osobni automobili (8+1) koji u svrhu korištenja usluga žičare na autobusnoj stanici pored donje postaje žičare na Pločama iskrcavaju ili ukrcavaju putnike biti će izuzeti od plaćanje naknade za zaustavljanje i iskrcaj/ukrcaj putnika. Da bi organizator korištenja usluge žičare stekao pravo na besplatno zaustavljanje autobusa ili kombija na ugibalištu pored donje postaje žičare na Pločama nužno je da (i) na autobusu ili kombiju bude istaknut natpis da se radi o prijevozu putnika koji koriste usluge žičare te (ii) da Excelsa nekretnine ovjere i dostave gradu Dubrovniku izjavu iz privitka ovog dopisa.

Izjavu iz privitka popunjava predstavnik organizatora korištenja usluga žičare u 2 (dva) primjerka te oba predaje na blagajni donje postaje žičare prilikom dolaska grupe. Osoblje blagajne će potpisom i pečatom ovjeriti oba primjerka Izjave te jedan primjerak izjave zadržati, a drugi vratiti organizatoru.

Excelsa nekretnine će sve izjave zaprimljene tijekom tjedna dostavljati gradu Dubrovniku narednog ponedjeljka.

Molimo vodite računa kako je dio izjave koji popunjava organizator potrebno popuniti prije dolaska na blagajnu kako bi se sam postupak ubrzao najviše što je moguće. Osoblje na blagajni žičare će izjavu ovjeriti isključivo ukoliko je u dan i sat naveden na Izjavi došlo do korištenja žičare na teret navedenog organizatora.
IZJAVA ZA POPUNITI

______________________________________

(naziv društva/obrta)

______________________________________

(adresa, kontakt)

______________________________________

(OIB)

IZJAVA

Izjavljujem da će se dana______________ u _______sati na autobusnom stajalištu ispred postaje žičare za prijevoz osoba na Pločama u svrhu ukrcaja ili iskrcaja gostiju koji koriste usluge žičare zaustaviti turistički autobus i ili osobni automobil (8+1) registracijskih oznaka: _______________________.

U ________________, dana_______________

____________________________ Ime i prezime ovlaštene osobe

M.P.

_____________________________

Potpis ovlaštene osobe

Potvrđuje se kako je trgovačko društvo/obrt naznačeno na Izjavi, dana i sata navedenog na Izjavi organiziralo korištenje usluge žičare za prijevoz osoba te se u svrhu ukrcaja ili iskrcaja gostiju turistički autobus i ili osobni automobil (8+1) zaustavio ispred postaje žičare za prijevoz osoba na Pločama.

___________________________________________

Ime i prezime, naziv radnog mjesta, naziv Poslodavca


M.P. _____________________________

Potpis

Decision about receiving a Statement from Tour Agencies for achieving right for free of charge disembark/boarding of Cable Car guests from buses on bus station in front of the Lower station of the Cable Car

Dear Sirs,
pursuant to Article 2a of the Decision on stopping and parking of tourist buses and passenger cars (8+1) in the zone of special traffic regime of the city of Dubrovnik (Official Gazette 10/14; 8/15;8/16 and 7/18 https://www.dubrovnik.hr/sluzbeni-glasnik?odluka=54 ), buses and personal cars (8+1) who, in purpose of using services of the cable car on the bus station next to the lower station of the cable car on Ploče disembark or board passengers, will be excluded from payment of the fee for stopping and disembark/boarding of passengers. For organizers of the usage of cable car service to achieve right for free of charge stopping of the buses or vans on the area next to the lower station of the cable car on Ploče it is necessary to (i) on the bus or van is visible sign showing that bus/van is transporting passengers which are using services of the cable car (ii) that Excelsa nekretnine certify and deliver to the City of Dubrovnik statement from the attachment of this memo. Statement from attachment is filled by representative of organizer of usage of the cable car service in 2 (two) copies and both are given to the cash office on the lower station upon group arrival. Cash office staff will sign and stamp both copies of the Statement, one copy will be held, and second returned to the organizer.

Excelsa nekretnine will deliver all statements collected during week to the City of Dubrovnik on Mondays.

Please have in mind that part of the statement which is filled by organizer is necessary to be filled out prior to arrival to the cash office in order to speed up the process as much as possible. Cash office personnel will certify the statement only if the day and time given on the statement is when cable car is used on the expense of mentioned organizer.
STATEMENT TRANSLATION

(Company name /craft)

(Address, contact)

(Identification code)


STATEMENT

I state that on the day______at____hours, at a bus stop in front of the Cable Car for transport of persons on Ploče, for the purpose of boarding or disembarking guests who use cable car service, tourist bus will stop and/or a personal car (8+1) with registration plates: _______________________.

In__________,date________________

___________________________

Name and last name of official person

Place for stamp

____________________________

Signature of official person

It is confirmed that company/craft written on the Statement, on day and hour given on the Statement has organized usage of Cable Car for transport of persons, and in purpose of boarding or disembarking guests in tourist bus and or personal car (8+1) stopped in front of the Cable Car for transport of persons on Ploče.

_____________________________________

Name and last name, job title, employer's company name

Place for stamp

_____________________________________

Signature